غمارگ - بورس امروز
نسبت p/s بهپاک در مقایسه با غبشهر و غمارگ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

نسبت p/s بهپاک در مقایسه با غبشهر و غمارگ

یکی از اشتباهات کنونی بازار نگاه به قیمت سهام این سه شرکت است که مبنای مقایسه آن ها با یکدیگر قرار گرفته و هر کدام که قیمت کمتری داشته باشد مورد اقبال بیشتر بازار قرار می گیرد.