شرکت ملي سرب و روي - بورس امروز
افزایش ۲۰۰درصدی سود خالص شرکت ملي سرب و روي ايران 26 مه 2019

افزایش ۲۰۰درصدی سود خالص شرکت ملي سرب و روي ايران

شرکت ملي سرب و روي ايران طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ را با سود خالص ۲۹۲.۹۷۴ میلیون ریالی و افزایش ۲۰۰درصدی به پایان رسانده است. این در حالی است که این شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ سود خالص ۹۷.۷۵۸ میلیون ریالی را تجربه کرده اسنت.