شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران(وسنا) - بورس امروز
وسنا و تعدیلات ۶۱۹ میلیارد تومانی پیش رو با توجه به تهاتر ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

وسنا و تعدیلات ۶۱۹ میلیارد تومانی پیش رو با توجه به تهاتر

با کنار هم قرار دادن شفاف سازی جدید و صحبت های مطرح شده در صورت های تلفیقی شرکت می توان پی برد با تهاتر صورت گرفته علنا مبلغ 942 میلیارد تومان تسهیلات جاری از صورت های مالی حذف می گردد و مبلغ 619 میلیارد تومان سود حاصل از تسعیر به حساب ها برگشت خواهد خورد.