سبد خانوار - بورس امروز
بیمه زندگی پایگاهی برای تامین مالی بازارهای مالی ۲۶ آذر ۱۳۹۷

بیمه زندگی پایگاهی برای تامین مالی بازارهای مالی

بيمه زندگي بزرگترين بخش صنعت بيمه در دنياست، زيرا از يک سو با هدايت سرمايه هاي کوچک خانوار به سوي ايجاد ظرفيت هاي اقتصادي و از سوي ديگر با رفع دغدغه هاي آتي نهاد خانواده به عنوان عرضه کننده نيروي کار، نقش انکار ناپذيري در توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد.