خاور - بورس امروز
بررسی تکنیکال ایران خودرو دیزل ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی تکنیکال ایران خودرو دیزل

در حالت اول ، حرکت اصلاحی B در این نماد تکمیل گشته و در حال حاضر در قالب حرکت C در وهله نخست دستیابی به محدوده 221 تومان در کوتاه مدت و سپس حرکت به سوی محدوده 590 الی 830 در میانمدت دور از ذهن نیست.