حسابرسی بین المللی - بورس امروز
موسسات حسابرسی بین المللی در تأمین مالی و فاینانس ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

موسسات حسابرسی بین المللی در تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی موسسات حسابرسی بین المللی در تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.