تحریم‌ها علیه صنعت بیمه - بورس امروز
بیمه زندگی پایگاهی برای تامین مالی بازارهای مالی 17 دسامبر 2018

بیمه زندگی پایگاهی برای تامین مالی بازارهای مالی

بيمه زندگي بزرگترين بخش صنعت بيمه در دنياست، زيرا از يک سو با هدايت سرمايه هاي کوچک خانوار به سوي ايجاد ظرفيت هاي اقتصادي و از سوي ديگر با رفع دغدغه هاي آتي نهاد خانواده به عنوان عرضه کننده نيروي کار، نقش انکار ناپذيري در توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد.