تأمین مالی و فاینانس - بورس امروز
تاثیر تحریم ها بر تأمین مالی و فاینانس ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

تاثیر تحریم ها بر تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی تاثیر تحریم ها بر تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

تسهیلات بانک توسعه اسلامی در تأمین مالی و فاینانس ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تسهیلات بانک توسعه اسلامی در تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی تسهیلات بانک توسعه اسلامی در تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

موسسات حسابرسی بین المللی در تأمین مالی و فاینانس ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

موسسات حسابرسی بین المللی در تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی موسسات حسابرسی بین المللی در تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

دریافت رتبه اعتباری در تأمین مالی و فاینانس ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

دریافت رتبه اعتباری در تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی دریافت رتبه اعتباری در تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

بررسی گارانتی های مورد نیاز برای تأمین مالی و فاینانس ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

بررسی گارانتی های مورد نیاز برای تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی گارانتی های مورد نیاز برای تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

بررسی تعیین نرخ تأمین مالی و فاینانس ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

بررسی تعیین نرخ تأمین مالی و فاینانس

در این پادکست؛به بررسی تعیین نرخ تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.