بازار بدهي - بورس امروز
بازار داغ تأمين مالی در زمستان سرد ۳۰ دی ۱۳۹۷

بازار داغ تأمين مالی در زمستان سرد

در هفته‌ گذشته 5هزار ميليارد ريال ديگر توسط شركت توسعه اعتماد مبين در قالب اوراق اجاره سهام پذيره نويسي شد. با پذيره نويسي سري دوم اين اوراق رقم كلي پذيره نويسي اوراق اجاره سهام به عدد 47 هزار ميليارد ريال رسيد.

تاثير سياست‌هاي پولي بر بازار بدهي  ۲۲ دی ۱۳۹۷

تاثير سياست‌هاي پولي بر بازار بدهي 

سود ساليانه در مواعد پرداخت توزيع ‌مي‌شود و اين سود مواعد پرداخت به صورت روزشمار بين خريدار و فروشنده در روزهاي قبل از سررسيد تبادل مي‌شود. در نتيجه اثر مركب شدن در سودهاي اوراق با درامد ثابت از قبل وجود نداشت كه تاثيرات اين مصوبه بر محاسبات بازار بدهي تاثيرگذار باشد.