وتجارت، آخرین قیمت و نمودار و تحلیل بنیادی سهام بانک تجارت

تحلیل بنیادی وتجارت

آخرین وضعیت پرونده های بانک تجارت در شرکتهای سرمایه گذاری ملی ایران و نیروگاه فارس رضا دولت آبادی،مدیرعامل بانک تجارت در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته بانک،در مورد پرونده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران عنوان کرد: در تاریخ 14/12/ 1395 به میزان 8 /49 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران متعلق به بانک بصورت نقد و اقساط از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسید. با توجه به عدم ایفای تعهدات قرارداد از سوی خریدار (شرکت توسعه معادن جنوب)، بانک به منظور احقاق حقوق خود، اقدام به طرح دعوی نزد کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار به خواسته دین حال شدن کلیه مطالبات از خریدار نمود. وی افزود:در ادامه کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در تاریخ 1397/02/23 گواهی عدم سازش طرفين معامله را صادر و پرونده جهت بررسی به هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع گردید جلسه رسیدگی به دادخواست بانک نزد هیات مذکور در تاریخ 1397/07/18 برگزار و لوایح تکمیلی و دفاعیات لازم از سوی بانک در جلسه ارائه گردید. هیات داوری با توجه به آثار مالی دادخواست مطروحه به منظور تعیین میزان مطالبات بانک، فرار کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری را در تاریخ 30/08/ 1397 صادر نمود. دولت آبادی خاطرنشان کرد: در نهایت، هیات داوری نظر به کارشناسی را در تاریخ 1388/01/17 به طرفین پرونده ابلاغ نمود که با توجه به اعتراض بانک و طرف مقابل پرونده به نظر کارشناسی، پرونده از سوی هیأت به هیات کارشناسی ۳ نفره ارجاع گردید که مراتب توسط هیأت مذکور در دست بررسی می باشد.از سوی دیگر، همزمان با پیگیری مراتب جهت صدور رای نهایی توسط هیات داوری، اقدامات لازم به منظور وصول مطالبات بانک از طریق فروش وثایق ماخوذه از خریدار در حال انجام است. آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص پرونده شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس مدیرعامل بانک تجارت اظهار داشت: سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس متعلق به بانک در تاریخ 31/06/ 1394به صورت نقد و اقساط از طریق شرکت فرابورس ایران به فروش رسید. با عنایت به عدم ایفای تعهدات قرارداد از سوی خریداران بانک به منظور احقاق حقوق خود، اقدام به طرح دعوی نزد کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار به خواسته فخ قرارداد واگذاری نمود. وی خاطرنشان کرد: کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در تاریخ 97/02/11 گواهی عدم سازش مطرفین معامله را صادر و پرونده جهت بررسی به هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع گردید. جلسه رسیدگی به داد خواست بانک نزد هیأت مذکور در تاریخ 18/07/ 97برگزار و لوایح تکمیلی و دفاعیات لازم از سوی بانک در جلسه ارائه گردید. دولت آبادی افزود:در نهایت هیأت داوری طی حکم قطعی و لازم الاجراي مورخ 3/09/ 97 ضمن اعلام تحقق فسخ قرارداد از تاريخ اظهارنامه اعلام فسخ از سوی بانک 96/10/9، حکم بر محکومیت تضامنی خریداران به استرداد سهام مورد معامله و پرداخت مبلغ ۱۰۵۰۰ میلیارد ریال بابت خسارت عدم ایفای تعهدات قراردادی و پرداخت سایر هزینه ها از جمله خسارات دادرسی و ) له بانک صادر نمود با عنایت به اینکه اجرای رأی مذکور بر عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک است. وی افزود: اقدامات لازم جهت اجرا شدن رأی به صورت مستمر از سوی بانک پیگیری گردید که نهایتا پس از استعلام اداره اول اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه اجرای رای فسخ صادره توسط هیات مذکور، فرایند اجرای رأی در تاریخ 98/2/24 از سوی هیأت داوری به اداره اجرای اسناد رسمی به شرح ذیل اعلام گردید: 1- اعلام موضوع انتقال مالکیت سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت در پرونده ثبتی شرکت. 2مطالبه دفتر سهام شرکت به منظور انتقال سهام به نام بانک در دفاتر و در صورت استنکاف، تهیه دفتر ثبت سهام المشتی توسط بانک و ثبت انتقال سهام توسط اداره ثبت شرکتها در دفتر. 3- اعلام رای هیات در خصوص استرداد سهام و پرداخت خسارت به روزنامه رسمی کشور جهت انتشار متعاقبا اداره مذکور، در تاریخ 98/03/21 نسبت به رای نخ هیأت داوری، اجرائیه صادر و انتقال سهام به نام بانک در دفتر سهام شرکت را از شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس و ثبت سهام مورد معامله به نام بانک در پرونده ثبتی شرکت را از اداره ثبت شرکتها در خواست نمود که پس از دو بار مراجعه به شرکت و عدم وجود دفتر تبت سهام در محل شرکت مقرر گردید مراجعه بعدی به شرکت با حضور نماینده اداره اول اجرای اسناد رسمی صورت پذیرد تا در صورت عدم وجود دفاتر سهام در محل شرکت، اقدامات لازم نسبت به صدور دفتر المثنی و ثبت سهام شرکت به نام بانک صورت پذیرد. مدیرعامل بانک تجارت در انتها اشاره کرد: با توجه به مراجعه نماینده اداره اول اجرای اسناد رسمی در معیت نماینده بانک در تاریخ 98/04/23 و کماکان عدم ارائه دفتر سهام از سوی شوکت، اداره مذکور تهیه دفتر المثنی سهام شرکت را از بانک در خواست نمود که دفتر المثنی تهیه و جهت ثبت نقل و انتقال سهام شرکت به اداره اجرا ارسال گردید..