بازه:بازه:

شاخص های منتخب
شاخصانتشارمقدارتغییردرصدبیشترینکمترین
شاخص كل23:03547,658.51
2009.08
0.37
547,661.95543,655.18
شاخص قيمت(وزني-ارزشي)23:03145,962.86
535.46
0.37
145,963.78144,895.89
شاخص كل (هم وزن)23:03195,202.12
1227.47
0.63
195,204.85193,761.62
شاخص قيمت (هم وزن)23:03129,869.06
816.64
0.63
129,870.87128,910.68
شاخص آزاد شناور23:03705,658.70
6132.74
0.88
705,661.91699,525.82
شاخص بازار اول23:03386,518.82
2836.94
0.74
386,518.84382,932.45
شاخص بازار دوم23:031,165,359.20
(2033.60)
(0.17)
1,168,876.491,160,209.59
نمادهای پربیننده
نمادقیمت پایانیآخرین معاملهکمترینبیشترینتعدادحجمارزش
ذوب - سهامي ذوب آهن اصفهان2,858
0.32
2,895
1.61
2,7612,93521,910
273.618 M
781.877 B
چكاپا - گروه صنايع كاغذ پارس14,878
(3.76)
14,941
(3.35)
14,68715,3009,316
23.412 M
348.331 B
سمگا - گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي17,360
1.4
17,800
3.97
16,07717,99916,135
52.845 M
917.377 B
دي - بانك دي6,087
(2.17)
6,249
0.43
5,9116,4117,833
71.143 M
433.080 B
غشهداب - كشت و صنعت شهداب ناب خراسان12,482
3.12
12,709
5
12,70912,709412
2.743 M
34.865 B
كرمان - س. توسعه و عمران استان كرمان69,538
4.09
70,143
5
65,50070,1435,750
10.467 M
727.820 B
زبينا - كشاورزي و دامپروري بينالود37,551
4.91
37,581
5
36,12037,5812,097
7.340 M
275.621 B

 

نمادهای پربازدید:

وپارسوتجارتفرابورسشیران