بازه:بازه:

شاخص های منتخب
شاخصانتشارمقدارتغییردرصدبیشترینکمترین
شاخص كل18:31411,211.48
5202.60
1.28
411,211.48405,366.07
شاخص قيمت(وزني-ارزشي)18:31109,743.20
1388.46
1.28
109,743.22108,183.21
شاخص كل (هم وزن)18:31131,850.38
2430.38
1.88
131,850.37130,040.41
شاخص قيمت (هم وزن)18:3187,958.72
1620.99
1.88
87,959.0586,751.60
شاخص آزاد شناور18:31490,937.31
7304.31
1.51
490,937.31483,419.01
شاخص بازار اول18:31294,639.32
4351.13
1.50
294,699.53289,853.51
شاخص بازار دوم18:31855,270.12
8030.14
0.95
855,270.11845,544.43
نمادهای پربیننده
نمادقیمت پایانیآخرین معاملهکمترینبیشترینتعدادحجمارزش
ذوب - سهامي ذوب آهن اصفهان2,148
0.66
2,168
1.59
2,0752,19917,161
249.712 M
536.407 B
چكاپا - گروه صنايع كاغذ پارس12,785
0.8
13,000
2.5
12,35013,1007,474
23.852 M
304.951 B
سمگا - گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي8,848
1.98
8,830
1.78
8,5509,0986,380
29.743 M
263.158 B
دي - بانك دي3,618
0.19
3,598
(0.36)
3,5003,7154,196
34.254 M
123.926 B
كرمان - س. توسعه و عمران استان كرمان56,740
2.44
56,500
2.01
53,50058,1564,074
6.741 M
382.454 B
غشهداب - كشت و صنعت شهداب ناب خراسان8,076
7.19
7,999
6.17
7,8908,3054,483
30.168 M
243.649 B
زبينا - كشاورزي و دامپروري بينالود17,035
0.44
17,180
1.29
16,80717,3661,083
1.703 M
29.018 B

 

نمادهای پربازدید:

وپارسوتجارتفرابورسشیران