در پایان معاملات دی ماه 97، شاخص کل نسبت به ابتدای سال جاری ، 72 درصد افزایش را نشان می دهد.

به گزارش بورس امروز در پایان معاملات دی ماه ۹۷،  شاخص کل با ۹۴۹۲ واحد افزایش نسبت به آذر ۹۷، به رقم ۱۶۵۵۷۵ واحد رسید  که ۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

شاخص بازار اول با ۸۹۱۱ واحد افزایش  به رقم ۱۲۳۱۹۵ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۹۶۶۹ واحد افزایش عدد ۳۲۴۰۰۴ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۸ درصد و ۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شدند.

دراولین ماه از زمستان ۹۷، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۱۴۹۳۰۴ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به آذر ۹۷، ۳۴ درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد ۵۵۹۷۹ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۲ میلیون و ۳۳۹ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۹۸ درصد و ۴۸ درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

این درحالی است که تعداد ۵۶۷ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل  ۶۰۸۱ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت به ترتیب با ۶۷ و ۶۷ درصد افزایش نسبت به ماه  گذشته همراه شد.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل ۱۰۱۴۱ میلیارد ریال معامله شد و به ترتیب  ۶۸ درصد و ۶۸ درصد کاهش نسبت به آذر ماه داشته است.

همچنین در بازار مشتقه، تعداد ۱۴۱۳۱۱۲ قرارداد به ارزش ۱۳۷ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت  و به ترتیب  با ۷۷۵ هزار درصد و ۷۰۶ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته همراه شد.

منبع:

روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران