شرکت ریل پرداز سیر از فروش پانزده درصد از سهام شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس(سهامی خاص) خبر داد.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت ریل سیر کوثر در نظر دارد ١۵ (پانزده) درصد از سهام خود معادل ٧۵٠.٠٠ (هفتصد و پنجاه هزار) سهم در شرکت پرتو بار فرابرر خلیج فارس (سهامی خاص) را به طور یکجا و و با شرایط مندرج در آگهی و اسناد مزایده عمومی به بالاترین پیشنهاد بفروش برساند.