سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روند بورس امروز، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد ۳۶۹,۶۷۲,۱۰۱ سهم شرکت پتروشیمی پارس با قیمت هر سهم ۵۴,۱۰۲ ریال می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خریداری شده و

سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۱۸ درصد می باشد که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی

اردیبهشت پنجم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران صورت خواهد گرفت.

این اوراق فاقد ضامن می باشد و برای ضمانت پرداخت اجاره بها و اصل اوراق در سررسید، بخشی از سهام شرکت های پتروشیمی مبین، پتروشیمی پارس و پتروشیمی فجر توثیق گردیده است. شرکت تامین سرمایه تمدن نیز مسئولیت

بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد.

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه