آمار معاملات بورس کالای شرکت‌های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 28 اسفند ۹۸

به گزارش روند بورس امروز،محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به بررسی عرضه های بورس کالا پرداخته است.

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۳۸۶۰۰ تن
مقدار معامله: ۱۲۵۱۸۰ تن
قیمت پایه: ۵۴۴۷۴ ریال (٪۶-)
بالاترین قیمت: ۶۳۰۶۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۸۳۹۷ ریال
ارزش معامله: ۷۳۱۰۰۹۸ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۲.۳۱

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۷۹۹۶ تن
مقدار معامله: ۵۵۰۰ تن
قیمت پایه: ۴۸۹۹۷ ریال (٪۲-)
بالاترین قیمت: ۵۳۷۵۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۳۳۰۶ ریال
ارزش معامله: ۲۹۳۱۸۵ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۱۶

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۳۶۱۸ تن
مقدار معامله: ۶۶۰۰ تن
قیمت پایه: ۴۷۵۲۷ ریال (٪۲-)
بالاترین قیمت: ۵۴۵۶۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۳۶۷۹ ریال
ارزش معامله: ۳۵۴۲۸۲ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۳.۲۱

سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۲۹۴۸ تن
مقدار معامله: ۱۱۸۸ تن
قیمت پایه: ۴۸۹۹۷ ریال (٪۷-)
بالاترین قیمت: ۵۵۶۸۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۵۶۰۰ ریال
ارزش معامله: ۶۶۰۵۲ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۱۶

میلگرد کلاف ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۴۹۹۴ تن
مقدار معامله: ۱۴۳۰ تن
قیمت پایه: ۴۸۹۹۷ ریال (٪۲-)
بالاترین قیمت: ۶۴۰۰۰ ریال
قیمت پایانی موزون: ۶۳۶۰۲ ریال
ارزش معامله: ۹۰۹۵۱ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۱۶

شمش ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۴۵۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۳۳۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۹۸۹۳ ریال (٪۳۰+)
بالاترین قیمت: ۴۳۵۳۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۲۲۴۳ ریال
ارزش معامله: ۱۳۹۴۰۰۶ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۳۱

سبد شمش ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۶۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۳۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۴۰۵۰۰ ریال (٪۳۴+)
بالاترین قیمت: ۴۲۰۲۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۲۰۲۹ ریال
ارزش معامله: ۱۲۶۰۸۷ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۱۸

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۷۰۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۶۳۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۹۸۹۳ ریال (٪۳۳+)
بالاترین قیمت: ۴۱۴۴۴ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۱۱۳۲ ریال
ارزش معامله: ۲۵۹۱۲۹۷ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۲.۲۱

شمش فولاد کاوه جنوب کیش

مقدار تقاضا: ۱۴۵۰۰ تن
مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۴۰۵۰۰ ریال (٪۳۳)
بالاترین قیمت: ۴۲۴۸۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۲۰۵۲ ریال
ارزش معامله: ۴۲۰۵۲۳ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۲۴

شمش آهن و فولاد ارفع

مقدار تقاضا: ۱۶۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۸۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۴۰۵۰۰ ریال (٪۳۳+)
بالاترین قیمت: ۴۳۱۱۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۲۹۹۸ ریال
ارزش معامله: ۳۴۳۹۸۴ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۱۶

سبد میلگرد مخلوط تولیدی فولاد سپید فراب کویر

مقدار تقاضا: ۱۰۹۵۶ تن
مقدار معامله: ۸۷۷۸ تن
قیمت پایه: ۴۸۹۹۷ ریال (٪۲-)
بالاترین قیمت: ۵۱۸۴۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۱۰۷۰ ریال
ارزش معامله: ۴۴۸۲۹۳ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۲۷ و ۹۹.۱.۵