شرکت کاما در پی اطلاعیه ای از واگذاری 1000000 سهم شرکت ذوب روی اصفهان خبر داد.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت کاما از فروش ١٠٠٠٠٠٠ سهم شرکت ذوب روی اصفهان با سود آوری ٣٧۶۵۴ میلیون ریال از طریق فرابورس خبر داد.

کاما باز هم سهام ذوب روی فروخت