نقدینگی صندوق‌های بازار سرمایه 27 درصد رشد داشته است که از این میزان 15 درصد در بازار سرمایه وارد شده است. در مقایسه با ابتدای سال تنها 1.1 دهم درصد از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ورود نقدینگی صورت گرفته است.

به گزارش روند بورس امروز، سجاد میرزایی سوینی کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خصوص تاثیر نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر بازار سرمایه گفت: از ابتدای سال تاکنون ارزش کل صندوق‌های بازار سرمایه تقریباً ۲۷ درصد رشد داشته‌اند. ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۱۹۸ هزار میلیارد تومان شده است.

میرزایی سوینی اظهار داشت: از این مقدار تنها ۱۵ درصد در بازار سرمایه وارد شده است. در مقایسه با ابتدای سال تنها ۱٫۱ دهم درصد تقریباً به ارزش ۹۳۴۴ میلیارد تومان از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ورود نقدینگی صورت گرفته است.

این کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمدتاً توسط صندوق‌های با درآمد ثابت تأمین شده است. ۸۳ درصد ارزش هر صندوق متعلق به صندوق‌های با درآمد ثابت است. در صندوق‌های درآمد ثابت سهم سپرده بانکی حائز اهمیت است. همچنین ورود نقدینگی به بازار سرمایه توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال تقریباً رشد ۱٫۱ دهم درصدی داشته است. در نتیجه رشد شاخص کل و ارزش بازار عمدتاً به دلیل ورود نقدینگی مستقیم سرمایه‌گذاران است.