هدف رشد نماد «غدام»در بازه میانمدت محدوده قیمتی ۲۶۰۰۰۰ریال تا۲۸۰۰۰۰ریال است.

به گزارش روند بورس امروز، تهمینه روحی هیر کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: نماد «غدام»  باتوجه به ساختار تکنیکی وزمانی بسیار عالی ومناسب خود ،نوید یک رشد بسیار بزرگ را در بازه میانمدت می دهد.

هدف رشد مذکور در بازه میانمدت محدوده قیمتی ۲۶۰۰۰۰ریال تا۲۸۰۰۰۰ریال است.