نماد با دیوار مستحکم 11000ریالی روبروست که عبور از آن میتواند آغاز یک پروسه جدید صعودی باشد.

به گزارش روند بورس امروز،میر وحید مقیمی اصل کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد:صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس از شرکتهای بسیار بزرگ و مادر تخصصی بورسیست که معمولا جایگاه ویژه ای در حرکتهای بزرگ بازار داشته و دارد.نمادی که همبستگی زیاد آن با شاخص کل به نوعی مبنای حرکت بسیاری از نمادهاست.

در حال حاضر نماد با دیوار مستحکم ۱۱۰۰۰ریالی روبروست که عبور از آن میتواند آغاز یک پروسه جدید صعودی باشد.رشدی که هدف ان در میانمدت محدوده ۲۰۰۰۰ریالی خواهد بود.شرایط کلی بازار نوید دهنده تحقق این پیش بینی است.