حریل پس از رسیدن به مقاومت میانی کانال یعنی 4720 ریال با افزایش عرضه مواجه گردید و احتمالا برای چندروزی شاهد ریزش های خفیف و اصلاح زمانی نماد باشیم.

به گزارش روند بورس امروز،میر وحید مقیمی اصل کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: شرکت ریل پرداز سیر با نماد حریل پس از رسیدن به مقاومت میانی کانال یعنی ۴۷۲۰ ریال با افزایش عرضه مواجه گردید و احتمالا برای چندروزی شاهد ریزش های خفیف و اصلاح زمانی نماد باشیم.

محدوده کف کانال ۳۸۰۰ ریال میتواند بعنوان یک حمایت مناسب در نظر گرفته شود.هر رشد احتمالی باید با شرط عبور موفق از مقاومت ۳۷۲۰ریال اتفاق بیافتد.