در حال حاضر عدد23800ریال بعنوان یک مقاومت بالقوه در سر راه رشد قرار دارد که عبور از آن؛رسیدن قیمت به رکورد 50000ریال را میسر خواهد کرد.

به گزارش روند بورس امروز، میروحید مقیمی اصل کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد:مس باهنر با نماد فباهنر از شرکتهای بورسی که با بنیاد خوب خود همیشه جزو نمادهای جذاب بازار بوده و در مقاطع مختلف با رشدهای مناسب خود سودهای خوبی را عاید سرمایه گذاران خود کرده است.

در مقطع کنونی نیز با توجه به شرایط ایده ال تکنیکی به نظر میرسد روند صعودی بلند مدت توانایی ادامه حرکت خود را با هدف دستیابی به اهداف بالا داشته باشد.در حال حاضر عدد۲۳۸۰۰ ریال بعنوان یک مقاومت بالقوه در سر راه رشد قرار دارد که عبور از آن؛رسیدن قیمت به رکورد ۵۰۰۰۰ریال را میسر خواهد کرد.