اتان با ظرفیت اسمی 1500 هزار تنی، برنامه ی شرکت برای فروش 12 ماه سال جاری 1,480,000 تن پیش بینی شده بود که سهم این میزان فروش در نیمه ی نخست سال  740 هزار تن بود که شرکت موفق شد این میزان فروش را محقق سازد.

به گزارش روند بورس امروز، درآمد عملیاتی شرکت پتروشیمی پارس در دوره ی ۶ماهه ی نخست سال جاری با ۸۰ درصد افزایش نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته به ۸۲,۲۶۱,۱۰۷ میلیون ریال رسید که ناشی از افزایش مقداری فروش محصولات و افزایش نرخ فروش ناشی از افزایش نرخ ارز نسبت به مدت مشابه بوده است. در این راستا اتان با افزایش ۱۱۹ درصدی و تولوئن با افزایش ۱۰۸ درصدی بیشترین و پروپان با افزایش ۳۴ درصدی کمترین تغییر در نرخ فروش داشته است.

در کنار این رشد درآمد عملیاتی، بهای تمام شده با ۱۱۹ درصد افزایش نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته معادل ۵۸,۵۷۷,۹۲۳ میلیون ریال بود. این درحالیست که افزایش درآمد و ارتقاع بهره وری از اهداف مدیریتی شرکت می باشد. علت افزایش این بهای تمام شده محاسبه ی خوراک و یوتیلیتی طی ۶ماهه ی نخست سال با ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی بوده است. این گزارش می افزاید: ۹۰ درصد بهای تمام شده تولید مربوط به مواد مصرفی بوده و تنها ۱۰ درصد از بها متعلق به دستمزد و سربار می باشد که تغییرات در هزینه های دستمزد و سربار سهم کمی در افزایش بهای محصولات داشته است.

دستیابی به ظرفیت اسمی

در دوره ی ۶ماهه ی نخست سال جاری، شرکت پتروشیمی پارس با ظرفیت اسمی تولید ۴,۲۴۹ هزار تن،در حالی موفق شد با رشد ۸درصدی تولید  خود نسبت به برنامه ی ۶ماهه نخست سال گذشته  ۱,۹۷۹ هزار تن دست یابد که فروش این شرکت در بازه ی زمانی شش ماهه ی نخست سال جاری از رقم ۳,۱۷۸ هزار تنی برخوردار بوده است. اتان با ظرفیت اسمی ۱۵۰۰ هزار تنی، برنامه ی شرکت برای فروش ۱۲ ماه سال جاری ۱,۴۸۰,۰۰۰ تن پیش بینی شده بود که سهم این میزان فروش در نیمه ی نخست سال  ۷۴۰ هزار تن بود که شرکت موفق شد این میزان فروش را محقق سازد. لازم به ذکر است که تولوئن بنزن به عنوان محصولی بدون برنامه ی تولید به مقدار ۱۰ هزار تن فروش داشته است.

این گزارش می افزاید: محصول پروپان درحالی ۴۳۷,۲۰۹ تن در ۶ماهه ی نخست سال جاری فروش داشته است که از میزان ۵۷۰ هزار تن تنها ۲۸۵ هزار تن برای این ۶ماهه برنامه ریزی شده بود. به عبارت دیگر شرکت علاوه بر ظرفیت برنامه ریزی شده، تولید و به فروش رسانده است. در دوره ی ۶ماهه ی نخست سال جاری مبنای فروش شرکت با نرخ جهانی بوده است. در این بین، دو محصول استایرن و اتان تنها با نرخ های دولتی به فروش رسیده است. همچنین، در بین محصولات شرکت، اتان با سهم ۴۰٫۳ درصد از کل فروش بیشترین مقدار فروش را به خود اختصاص داده است. در نتیجه شرکت برای استمرار تولید با کیفیت مطلوب و افزایش ظرفیت تا حد اسمی محصولات در حال حرکت است.

افزایش سایر درآمدها

سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ی ۶ماهه ی نخست سال جاری که عمدتا شامل سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی عملیاتی می باشد با رشد ۲۴ درصد نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته به رقم ۸,۴۵۴,۵۱۶ میلیون ریال رسید. همچنین درآمدهای غیر عملیاتی شرکت در این دوره که عمدتا شامل درآمد اجاره زمین به شرکت آریا ساسول و سود بانکی می باشد با افزایش ۱۵۲ درصدی به رقم ۱,۷۳۲,۹۰۸ میلیون ریال دست یافت.

روند نقدینگی شرکت

نقدینگی حاصل از عملیات شرکت پتروشیمی پارس در دوره ی ۶ماهه ی نخست سال جاری نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته با ۵۹ درصد افزایش به رقم ۱۶,۱۴۱,۶۴۵ میلیون ریال رسید. همچنین شرکت در این دوره اقدام به خرید دارایی های مشهود ثابت به مبلغ ۱۲۹,۴۲۶ میلیون ریال نمود که در کنار این موارد دارایی های نامشهودی به رقم ۹۸۰ میلیون ریال خریداری کرد. در نتیجه شرکت با استفاده از این نقدینگی خود سعی در سرمایه گذاری به صورت دارایی نموده است. علاوه بر این، نقدینگی دریافتی شرکت از منبع سود سهام در این دوره با افزایش ۱۴۶ درصدی نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته به رقم ۱۲,۷۳۷,۵۳۶ میلیون ریال دست یافت.

لازم به یادآوری است: دریافتی های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها با افزایش ۲۴۴ درصدی به رقم ۱,۰۷۵,۵۸۱ میلیون ریال رسید. همچنین، در دوره ی ۶ماهه ی نخست سال جاری تأثیر تغییرات نرخ ارز با ۸۶ درصد کاهش به رقم ۹۵,۱۴۲ میلیون ریال رسید. لذا تأثیرات نرخ ارز کاهش یافته است.