در نگاه بلند مدت به سهم کچاد و دید 10 ساله، کانال صعودی فرضی مشاهده می شود که سقف این کانال حدود 1270 الی 1300 تومان است.

به گزارش روند بورس امروز،محمد حسین کیانی کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: سهم کچاد طی یک سال اخیر در یک کانال صعودی در حال حرکت بوده است. با توجه به نزدیکی قیمت به کف کانال صعودی و همچنین شکست خط روند مقاومتی داخلی، خرید در محدوده فعلی و با حد ضرر ۵۰۷ تومان مناسب ارزیابی می گردد. هدف ابتدایی سهم سقف کانال یعنی عدد ۶۹۰ تومان است.

در نگاه بلند مدت به سهم و دید ۱۰ ساله، کانال صعودی فرضی مشاهده می شود که سقف این کانال حدود ۱۲۷۰ الی ۱۳۰۰ تومان است. با توجه به موارد ذکر شده، خرید سهم با دید میان مدت و بلند مدت برای صندوق های سرمایه گذاری و فعالیت حقوقی بازار مناسب ارزیابی می گردد.