محمدرضا صادقی، تخصیص خوراک به نرخ ۳۸۰۰ تومان و اجازه فروش ارز به نرخ آزاد تا ۲۰ درصد تا تاریخ بیست و هفتم خرداد سال جاری را،خبری مثبت تلقی کرد.

محمدرضا صادقی،کارشناس بازار سرمایه،در رابطه با روند تغییر صنایع در پتروشیمی با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.کارشناس بازار سرمایه،تخصیص خوراک به نرخ ۳۸۰۰ تومان و اجازه فروش ارز به نرخ آزاد تا ۲۰ درصد تا تاریخ بیست و هفتم خرداد سال جاری را،خبری مثبت تلقی کرد.

وی در رابطه با “شاراک” گفت :

شارک هنوز به مجمع نرفته است و تا تاریخ مجمع۳/۳۰ و تقسیم سود ۵۰ تومانی از ۶۲۶ ریال. زمان بندی پرداخت سود از ۴/۲۰ و با فرض سود حداقل ۸۰ تومانی سال ۹۷ و تقسیم سود ۵۰ تومانی و پی بر ای ۵، ارزش ذاتی سهم ۴۵۰ تومان پیش بینی می شود.قیمت فعلی سهم ۳۵۲ تومان و بازده سهم ۳۴ درصد است.

صادقی در مورد “زاگرس” اشاره کرد:

سود سال جاری این سهم حداقل ۸۰۰ تومان و تا ۱۰۰۰ تومان هم قابل دستیابی است.با پی بر ای ۵ ، قیمت ذاتی سهم حدود ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان و بطور متوسط ۴۵۰۰ تومان هست.قیمت فعلی سهم ۳۲۵۷ تومان و بازده سهم تا ۴۵ قابل تحقق است.

کارشناس بازار سرمایه درباره ی “شفن” گفت:

شفن هنوز به مجمع نرفته است و تاریخ احتمالی پایان تیرماه است.سود محقق شده ۶۰۱ تومان است که طبق روال سالهای قبل نزدیک ۱۰۰ درصد تقسیم می کند.
سود سال آینده سهم حدود ۸۰۰ تومان قابل تحقق است. با در نظر گرفتن سود ۸۰۰ تومانی سال۹۷، تقسیم سود ۶۰۰ تومانی در مجمع پیش رو، پی بر ای ۵ ، قیمت ذاتی سهم ۴۶۰۰ تومان است. قیمت فعلی سهم ۳۵۱۴ تومان. بازده سهم حدود ۳۷ درصد می باشد.