در این پادکست؛به بررسی ادغام موسسات اعتباری و بانک ها در صنعت بانکداری،پرداخته شده است.

بررسی ادغام موسسات اعتباری و بانک ها در صنعت بانکداری،با اجرای جواد عشقی نژاد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

یکی دیگر از موضوعات اصلی این روزهای صنعت بانکداری کشور که در کنار موضوع قبلی تغییر و افزایش نرخ سپرده ها، همچنان قابل بررسی است،بررسی موضوع ادغام چند موسسه ی اعتباری و بانک در صنعت بانکداری است.