سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ۶١ درصدی شرکت فولاد مبارکه اصفهان از محل سود انباشته را صادر نمود.

به گزارش روند بورس امروز، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید فولاد مبارکه اصفهان توسط سازمان بورس اوراق بهادار بررسی شد.

بر همین اساس،افزایش سرمایه فولاد مبارکه اصفهان با سرمایه فعلی ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال، به مبلغ ۷۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال از محل سود انباشته انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که این افزایش سرمایه به منظور تأمين سرمايه در گردش به منظور ذخيرۀ الکترود مورد نياز، جبران مخارج سرمايه‌اي انجام شده بابت تکميل طرح‌هاي توسعه‌اي، مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌هاي سرمايه‌پذير و جبران مخارج انجام شده بابت تملک سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت انجام خواهدشد.