شرکت بیمه سرمد سرمایه خود را 140 درصد افزایش می دهد.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت بیمه سرمد سرمایه خود را از مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۱۰۰ میلیارد ریال افزایش می دهد.

لازم به ذکر است این افزایش سرمایه از محل مطالبات حل شده سهامداران و آورده نقدی به منظور رعایت مصوبه هیأت وزیران در خصوص حداقل سرمایه لازم جهت فعالیت شرکت های بیمه ای اتکائی، افزایش سهم نگهداری در جذب پرتفوی جدید و حفظ سطح یک توانگری و بهبود نسبت توانگری اعلام شده از سوی بیمه مرکزی  در سال ۱۳۹۶، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام می شود. لذا تعداد ۱۶,۲۲۳,۹۷۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه می گردد.

مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه از تاریخ ۱۶ آذر ۹۸ لغایت ۳۰ آذر ۹۸ تعیین شده است.

  • منبع خبر : کدال