آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت آتيه داده پرداز در سامانه کدال منتشر شد.

به گزارش روند بورس امروز، با توجه به مجوز افزایش سرمایه شرکت آتیه داده پرداز بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در ۴ آبان ۹۸  افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۹ آذر ۹۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.