افزایش سرمایه از مبلغ 600 میلیارد ریال به 1,000 میلیارد ریال (معادل 67 درصد) به تصویب رسید.

به گزارش روند بورس امروز، پیشنهادافزایش سرمایه سرمايه گذاري آوا نوين از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور افزايش نسبت سرمايه شرکت در مقايسه با سرمايه شرکت هاي مشابه،حفظ رقابت پذيري و اجراي خط مشي شرکت ، تقويت بنيه مالي و پرداخت مخارج سرمايه اي برنامه ريزي شده که در تاریخ ۳ آذر ۹۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.