افزایش سرمایه از مبلغ 600 میلیارد ریال به 1,000 میلیارد ریال (معادل 67 درصد) به تصویب رسید.

به گزارش روند بورس امروز، پیشنهادافزایش سرمایه سرمایه گذاری آوا نوین از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور افزایش نسبت سرمایه شرکت در مقایسه با سرمایه شرکت های مشابه،حفظ رقابت پذیری و اجرای خط مشی شرکت ، تقویت بنیه مالی و پرداخت مخارج سرمایه ای برنامه ریزی شده که در تاریخ ۳ آذر ۹۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.