افزایش سرمایه شرکت شرکت صنعتي دريائي ايران توسط هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده ارائه شد.

به گزارش روند بورس امروز،پیشنهاد هیئت مدیره شرکت صنعتي دريائي ايران به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  اعلام شد.

بر این اساس، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت صنعتي دريائي ايران از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اجراي ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور در ۱۵ اردیبهشت ۹۸ مجلس شوراي اسلامي به منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال براي اصلاح ساختار مالي با استفاده از معافيت مالياتي حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون ماليات هاي مستقيم که در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ به تصویب هیئت مدیره رسید.