سازمان‌ها و بنگاه های  اقتصادی باید علاوه بر توجه به حفظ منافع، سود آوري و بقاي مادي، از ديگر ابعاد وجودي خود در عرصه جهان پيرامون خود غافل نشوند.

محبوبه مغانی مدیر مسئول نشریه بورس امروز:

بر خلاف نگاه سنتی به مدیریت و کسب و کار، سازمان‌ها و بنگاه های اقتصادی دیگر فقط در مقابل سهامداران شان مسئول نیستند؛ افزایش سود کوتاه مدت سهامداران خود دیگر مورد پیگیری مدیران در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی نیست. چرا که  اساسا اين ديدگاه كه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی صرفا بايد در پي سودآوري باشد. هم اكنون درسطحي كلان و جهاني، دچار دگرگوني شده است.

کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی و حذف فاصله زمانی به واسطه جهانی شدن، تمایل شركت‌ها را به افزايش توان خود براي مديريت بر سود و ريسك افزایش داده تا به این واسطه حسن شهرت و برند آنها مورد حمایت واقع شود. از سوی دیگر این موضوع امکان برخورداری از نیروی کار ماهر، سرمايه‌گذاران و مشتريان وفادار را هموار می سازد. در این میان چگونگي پاسخگويي شركت به نيازهاي كاركنان، بازار و مشتريان میسر نمی شود جز با پايداري كسب‌وكار.

برای بهره‌ور بودن، رقابت‌پذير بودن و توانايي پاسخگويي به تغييرات سريع جهاني مي‌بايست مسئولانه عمل كرد.

بر این اساس سازمان‌ها و بنگاه های  اقتصادی باید علاوه بر توجه به حفظ منافع، سود آوري و بقاي مادي، از ديگر ابعاد وجودي خود در عرصه جهان پيرامون خود غافل نشوند. از آنها  انتظار می رود خواسته های مشروع ذینفعان دیگر خود را نیز مورد لحاظ قرار دهند.

این توجه باید به عنوان تلاش برای کسب سهمي در حفظ، ارتقاء و سازندگي جامعه به مثابه جزئي از كلّ ِساختار اجتماعي نمود داشته باشد؛  این موضوع در قالب مسئولیت اجتماعی شرکت ها، فراتر از منافع بنگاه ها و سازمان ها به عنوان پیش برنده سود و منفعت اجتماعی شکل می یابد.  نباید برنامه هاي مسئولیت پذیري اجتماعی، فعالیتی جداگانه از فعالیتهاي روزانه کسب و کار شرکت باشد.

اما مسئولیت اجتماعی در کشور هنوز فراگیر نشده است و در الویت فعالیت تمامی شرکت هاي کوچک و بزرگ قرار نگرفته است. توسعه و بسط این موضوع نیازمند فرهنگ سازي و افزایش آگاهی هاي عمومی است تا تمامی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی به این باور برسند که اگر امروز اجتماع را نبینند فردا نیز در اجتماع دیده نخواهند شد.

 

 

بازدهی