در مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت فنر سازي خاور اعلام شد.

به گزارش روند بورس امروز، ییشنهاد افزایش سرمایه شرکت فنر سازي خاور توسط هیئت مدیره در مجمع عمومی فوق العاده از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۶۷,۹۲۵ میلیون ریال (۱۳۴ درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اجراي ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور مطرح شد.

  • منبع خبر : کدال