سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: زمانی که کشور مصمم است از اتکا به اقتصاد نفتی به‌سوی افزایش تولید داخلی و تولید ناخالص ملی حرکت کند، به‌طور قطع وجود بنگاه‌های اقتصادی نظیر فولاد مبارکه بسیار تعیین‌کننده است و کشور ما به داشتن چنین کارخانه‌هایی به‌شدت نیازمند است.

به گزارش روند بورس امروز، معاون قضایی دادستان کل کشور پس از بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه گفت: شرکت فولاد مبارکه بهواقع یکی از شاهکارها و عجایب صنعت ایران است.

وی عملکرد مدیریت و کارکنان، بهکارگیری فناوریهای بهروز صنعت فولاد در این شرکت و نظم و انضباط خطوط تولید آن را مایۀ افتخار هر ایرانی دانست.

سعید عمرانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: زمانی که کشور مصمم است از اتکا به اقتصاد نفتی بهسوی افزایش تولید داخلی و تولید ناخالص ملی حرکت کند، بهطور قطع وجود بنگاههای اقتصادی نظیر فولاد مبارکه بسیار تعیینکننده است و کشور ما به داشتن چنین کارخانههایی بهشدت نیازمند است.

معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در بالا و پاییندست فولاد مبارکه بهطور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۳۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است، اما مطمئنا با اجرای طرحهای توسعۀ آتی این شرکت، این ارقام بیشتر هم خواهد شد؛ ضمن اینکه به اذعان متخصصان جرمشناسی، یکی از عوامل وقوع جرم در جوامع، بیکاری است. بهیقین انسانی که دارای شغل است بهخودیخود در مسیر زندگی قرار میگیرد و میتواند از طریق درآمدی که به دست میآورد بار معیشتی خانواده را به دوش بکشد. مسلما هر بیکاری را نمیتوان مجرم و یا حائز شرایط ارتکاب جرم دانست، اما بههرحال داشتن شغل و کسب درآمد حلال برای هر فرد، زمینۀ مناسبی برای زندگی شرافتمندانه فراهم میکند.

وی چرخش چرخ این صنعت را شاهکار توانمندی متخصصان و جلوهای از مدیریت خوب دانست و گفت: اینکه محصولات این واحد تولیدی قابلیت صادرات به بیشتر بازارهای جهانی را دارد باعث عزت است؛ ازاینرو امیدواریم در سال رونق تولید عملکرد کارکنان فولاد مبارکه بتواند بیشازپیش به منویات مقام عظمای ولایت جامۀ عمل بپوشاند.

سعید عمرانی، ضمن ابراز خرسندی از حضور در فولاد مبارکه و بازدید از خطوط تولید این شرکت، گفت: در مجموعۀ قوۀ قضائیه بر خود لازم میدانیم که از قوام و دوام کارخانههایی نظیر فولاد مبارکه حمایت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیرانی که در حورۀ صنعت به تازگی اضافه شده اند حقیقتا تلاش می کنند، اظهار داشت: وجود کارخانجاتی نظیر فولاد مبارکه و حتی کوچکتر از آنهم میتواند با اشتغالزایی به کاهش میزان جرم و جنایت و اعتیاد کمک کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: یکی از ابزارهای رفتن بهسوی مدینۀ فاضله و جامعۀ آرمانی و عوامل کاهش جرم، همین ایجاد اشتغال و تولید است.

 

فولاد مبـارکه با سرمایه‌گذاری در توسعه‌ها به دستاوردهای بزرگی رسیده است

 

فولاد مبـارکه با سرمایه‌گذاری در توسعه‌ها به دستاوردهای بزرگی رسیده است

 

غریبپور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در هشتمین همایش و نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (MINEX2019) و هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT2019)، با اشاره به مزیتهای توسعۀ معدن و صنایع معدنی گفت: یکی از بزرگترین اتفاقهای خوبی که رخ داده این است که در شرایط تحریم، هم تولید افزایش یافته و هم در بخش صنعت بهویژه صنعت فولاد سرمایهگذاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت فولاد مبارکه در شش ماه نخست سال جاری هم برنامههای ششماهۀ خود در تولید را محقق کرده و هم در سرمایهگذاری در تولید کنسانتره، تکمیل کارخانۀ الکترود گرافیتی و تولید ورقهای موردنیاز در صنعت نفت، به دستاوردهای ارزشمندی دست یافته که قابل توجه و تقدیر است.

وی با تأکید بر اینکه در حوزۀ اکتشاف، مدل درستی اجرا شده است، گفت: در شرکتهای بزرگی نظیر فولاد مبارکۀ اصفهان، صنعت مس و معادن، کار ارزشمند صورتگرفته این است که با ترجیح سودآوری به سوددهی و صرف سرمایه برای توسعه به دستاوردهای ارزشمندی دست یافتهایم و با این رویکرد بخش معدن و صنایع معدنی توانسته مولد سرمایه باشد.

وی در ادامه ضمن ابراز خرسندی از راه یافتن دانشگاهها، نظام مهندسی کشور و شرکتهای دانشبنیان به صنعت، بر اهمیت و لزوم این همکاریها تأکید کرد.

فولاد مبارکه در راستای دانشافزایی و همگرایی هرچه بیشتر صنعت با دانشگاهها و مراکز دانشبنیان بسیار خوب عمل کرده است
دکتر غریبپور در جریان افتتاح این نمایشگاه، ضمن بازدید از غرفۀ گروه فولاد مبارکه تصریح کرد: خوشبختانه شرکت فولاد مبارکه در زمینۀ دانشافزایی و همگرایی هرچه بیشتر صنعت با دانشگاهها و مراکز دانشبنیان بسیار خوب عمل کرده است.

در این نمایشگاه نیز شاهد آن بودیم که این شرکت با همکاری انجمن مهندسی متالورژی و فولاد ایران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارگاه تخصصی «اولین رویداد فرصتسازی کسبوکار در مسائل صنعتی» را پایهگذاری و بسیاری از دانشگاهها و بیش از هشت شرکت استارتآپ را با خود همراه کرده است.

 فولاد مبارکه بنیانگذار اولین رویداد فرصتسازی کسبوکار در مسائل صنعتی

همزمان با برگزاری آئین افتتاحیۀ هشتمین همایش و نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (MINEX2019) و هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT2019) «اولین رویداد فرصتسازی کسبوکار در مسائل صنعتی» نیز به همت فولاد مبارکه و با همکاری انجمن مهندسی متالورژی و فولاد ایران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.
دانش فنی که در طول سالهای متمادی در فولاد مبارکه کسب و نهادینه شده در حال طی مراحل رشد فزایندۀ خود است.

در همین خصوص، سید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه گفت: امروز، روز اول شروع این فرایند در فولاد مبارکه نیست و بهیقین روز آخر آن هم نخواهد بود. دانش فنی که در طول سالهای متمادی در فولاد مبارکه کسب و نهادینه شده در حال طی مراحل رشد فزایندۀ خود است.

وی افزود: شرکت فولاد مبارکه برای حل مسائل خود با الگوبرداری از کشورهای توسعهیافته، واحد بومیسازی و تحقیق و توسعه را کنار هم قرار داده است و درعینحال در این راه دانشگاهها، انجمنهای علمی، تخصصی و کارشناسان واحدهای مختلف تولید و تعمیرات شرکت را نیز با خود همراه کرده است تا بتواند به راهکارهای حل مسائل خود دست یابد.

نقوی خاطرنشان کرد: این حرکتی است بزرگ برای حفظ سهم ۵۰ درصدی گروه فولاد مبارکه در تولید فولاد کشور تا افق ۱۴۰۴ و رسیدن به راهکارهای مناسبی که در کل فولادسازیهای کشور به آنها نیاز است.

معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: با همکاری نهادهای یادشده، به ایجاد ارزشافزودۀ بیشتر در حوزۀ صنعت فولاد خواهیم رسید.

وی گفت: در جریان اجرای این فرایند و رفع مشکلات فولاد مبارکه با همکاری انجمنهای مذکور و دانشگاههای کشور، افرادی در سراسر کشور تربیت خواهند شد تا مشکلات فولاد مبارکه را ریشهیابی و برای حل آنها اقدام کنند. بهطور قطع در این فرایند دانش تکنولوژیکی صنعت فولاد کشور ارتقا خواهد یافت و برای فولاد مبارکه و صاحبان اندیشه نیز ارزشافزوده ایجاد خواهد شد.

گفتنی است در اولین رویداد فرصتسازی کسبوکار در مسائل صنعتی، شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان راهکارهای حل چالشهای صنعت فولاد مبارکه را در چند بند طرح و مورد واکاوی قرار داده است: ایجاد ارزشافزودۀ بیشتر برای ضایعات سنگ آهنی ناحیۀ آهنسازی فولاد مبارکه؛  تولید کلسیم آلومینات (pre Melted) برای واحد فولادسازی؛  ایجاد ارزشافزوده برای لجن خطوط نورد سرد؛  ایجاد ارزشافزوده برای اکسیدآهن موجود در خروجی بازیابی واحد اسیدشویی؛ بازیابی قلع از ضایعات ورقهای قلعاندود و لجن خط قلعاندود و بازیابی روی از سربارۀ حوضچه روی خط گالوانیزه.

 

با اجرای ۲۶ فلای تاندیش انجام شد؛ ریخته‌گری ۲۰۲ ذوب متوالی در ماشین شمارۀ ۴

 

 

کارکنان توانمند و پرتلاش ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه توانستند با اجرای ۲۶ عملیات فلای تاندیش به رکورد ریختهگری ۲۰۲ ذوب متوالی در ماشین شمارۀ ۴ دست یابند.

در ادامۀ مطلب و در پی کسب این رکورد، نظر برخی از مسئولان و کارشناسان و کارکنان ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم را در این زمینه جویا شدیم. ماحصل این گفتوگوها را در ادامه میخوانید.

قاسم خوشـــــــدلپور، رئیس تولیــــد ریختهگری مداوم فولاد مبارکه

هرروز که میگذرد شور و اشتیاق بیشتری در کارکنان و پیمانکاران شرکت برای دستیابی به رکوردهای جدید مشاهده میکنیم. در این زمینه، آمادهبهکاری تجهیزات و مراقبت در طول دستیابی به رکورد، برنامهریزی و حمایت و پشتیبانی واحدهای مختلف و همچنین حمایت مدیریت از اجرای برنامههای تولید نقش اساسی دارد. ماشین شمارۀ ۴ پس از اجرای تعمیرات برنامهریزیشده، در ۹ روز پیاپی

(۲۱۲ ساعت) ۲۷۰ ذوب را در ۲ سکوئنس ۶۸ و ۲۰۲ ذوبی ریختهگری کرد و تنها ۳ ساعت برای آمادهسازی مجدد منتظر ذوب بود.
خداوند را شاکرم که توانستیم این رکورد را کسب کنیم و از همکاری و تلاش یکایک کارکنان ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم، اعم از واحدهای داخلی و پیمانکاران ناحیه و واحدهای پشتیبانی، تشکر و قدردانی میکنم.

کامران مرادی رئیس تعمیرات ریختهگری

با عنایات پروردگار متعال و تلاش، پشتکار و عزم و ارادۀ جمعی کارکنان واحد ریختهگری مداوم و با انجام تعداد زیادی عملیات فلای تاندیش که نیازمند تجربۀ بسیار کارکنان و آمادهبهکاری مناسب تجهیزات است، این رکورد به بار نشست.

بیرانــوند رئیـس واحد تعمیرگاه ریختهگری مداوم

تکرار رکورد ریختهگری مداوم در کمتر از یک ماه نشاندهندۀ عزم و همدلی و کارِ گروهی بسیـار مناسب در ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم است و از سطح عملکرد این ناحیه و ریختهگری مداوم حکایت دارد.

مجتبی افشاری رئیس واحد جنبی ریختهگری

در سال رونق تولید برگ زرین دیگری به دیوان افتخارات ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم افزوده شد. این افتخارآفرینی نتیجۀ همدلی و همت مضاعف مجموعۀ مدیریت و رؤسا و کلیۀ همکاران ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم است. به واقع در کسب این موفقیتها، معنای «یدالله مع الجماعه» محقق میشود.

 

 

 

 

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه