خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 پالایش نفت اصفهان منتشر شد.

به گزارش روند بورس امروز، در مجمع عمومی فوق العاده پالايش نفت اصفهان افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۱,۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۵۵ درصد) ، ۳,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و ۲۸,۰۰۰ میلیارد ریال از اندوخته به تصویب رسید.