آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 98.7.17
به گزارش روند بورس امروز، محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به بررسی عرضه های بورس کالا پرداخته است.

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۳۱۸۰ تن
مقدار معامله: ۲۲۶۰ تن
قیمت پایه: ۶۱۸۷۱۳ ریال (٪۱-)
بالاترین قیمت: ۶۱۸۷۱۳ ریال
قیمت پایانی موزون: ۶۱۸۷۱۳ ریال
ارزش معامله: ۱۳۹۸۲۹۱ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۷.۱۴

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۱۱۰۰۵ تن
مقدار معامله: ۱۱۰۰۵ تن
قیمت پایه: ۴۴۹۰۶ و ۴۵۶۷۸ ریال
بالاترین قیمت: ۴۴۹۰۶ و ۴۵۶۷۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۴۹۰۶ و ۴۵۶۷۸ ریال
ارزش معامله: ۱۰۳۶۶۵۴ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۹.۳۰

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۲۴۹۷۰ تن
مقدار معامله: ۱۴۳۰۰ تن
قیمت پایه: ۴۰۶۶۵ ریال
بالاترین قیمت: ۴۶۵۵۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۶۱۴۴ ریال
ارزش معامله: ۶۵۹۸۶۰ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۷.۲۴

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۲۷۳۸۲ تن
مقدار معامله: ۲۷۳۸۲ تن
قیمت پایه: ۵۳۲۴۷ ریال (٪۸-)
بالاترین قیمت: ۵۳۲۴۷ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۳۲۴۷ ریال
ارزش معامله: ۱۴۵۸۰۰۹ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۰.۳۰

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۳۸۸۸ تن
مقدار معامله: ۳۸۸۸ تن
قیمت پایه: ۷۲۲۲۱ ریال (٪۱۰-)
بالاترین قیمت: ۷۲۲۲۱ ریال
قیمت پایانی موزون: ۷۲۲۲۱ ریال
ارزش معامله: ۲۸۰۷۹۵ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۰.۳۰

ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۲۰۰ تن
مقدار معامله: ۲۰۰ تن
قیمت پایه: ۱۲۷۸۲۲ ریال (٪۱۵-)
بالاترین قیمت: ۱۲۷۸۲۲ ریال
قیمت پایانی موزون: ۱۲۷۸۲۲ ریال
ارزش معامله: ۲۵۵۶۴ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۰.۳۰

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۳۶۷۴۰ تن
مقدار معامله: ۸۸۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۶۳۴۰ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۴۲۲۱۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۱۹۶۵ ریال
ارزش معامله: ۳۶۹۲۹۰ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۹.۱۳ و ۹۸.۹.۱۵

سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۲۷۳۶۸ تن
مقدار معامله: ۸۸۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۶۳۴۰ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۴۴۱۸۳ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۴۰۳۲ ریال
ارزش معامله: ۳۸۷۴۸۰ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۹.۱۳ و ۹۸.۹.۱۵

سبد میلگرد ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۲۴۵۷۴ تن
مقدار معامله: ۸۸۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۶۳۴۰ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۳۷۲۹۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۳۷۰۹۵ ریال
ارزش معامله: ۳۲۶۴۳۸ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۹.۱۳ و ۹۸.۹.۱۵

سبد میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۱۲۸۹۲ تن
مقدار معامله: ۷۳۰۴ تن
قیمت پایه: ۳۶۸۹۳ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۳۷۲۲۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۳۶۹۸۵ ریال
ارزش معامله: ۲۷۰۱۳۹ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۷.۱۷ و ۹۸.۷.۲۲

شمش فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۲۳۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۱۰۷۷ ریال
بالاترین قیمت: ۳۴۰۹۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۳۴۰۸۴ ریال
ارزش معامله: ۳۴۰۸۳۵ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۸.۱۴

شمش آهن و فولاد ارفع

مقدار تقاضا: ۳۵۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۸۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۱۰۷۷ ریال (٪۲-)
بالاترین قیمت: ۳۴۸۸۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۳۴۵۷۴ ریال
ارزش معامله: ۲۷۶۵۹۲ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۷.۲۸