در مجامع عمومی عادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات،داروسازی امین و معدنی و صنعتی چادرملو ترکیب هیئت مدیره اعلام شدند.

به گزارش روند بورس امروز،  باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 

 ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت داروسازي امين

باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت معدني و صنعتي چادرملو

  • منبع خبر : کدال