در مجامع عمومی عادی شرکت های فولاد افزا سپاهان و آ.س.پ ترکیب هیئت مدیره اعلام شدند.

به گزارش روند بورس امروز، باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ترکیب اعضا هیت مدیره فافزا

باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 

ترکیب اعضا هیئت مدیره آ.س.پ

  • منبع خبر : کدال