چهلمین شماره نشریه بورس امروز با عنوان:" تضاد در رنگ ها".