آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 98.6.27
به گزارش روند بورس امروز، محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به بررسی عرضه های بورس کالا پرداخته است.

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۲۴۰۰ تن، مقدار معامله: ۲۳۲۰ تن، قیمت پایه: ۲۱۵۰۷۲ ریال (٪۲+)، بالاترین قیمت: ۲۱۵۰۷۲ ریال، قیمت پایانی موزون: ۲۱۵۰۷۲ ریال، ارزش معامله: ۴۹۸۹۶۷ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۶.۲۷

بیلت ایرالکو

مقدار تقاضا: ۷۸۰ تن، مقدار معامله: ۵۰۰ تن،قیمت پایه: ۲۲۹۴۸۵ ریال (٪۸-)،بالاترین قیمت: ۲۲۹۷۹۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۲۲۹۵۶۷ ریال،ارزش معامله: ۱۱۴۷۸۳ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۶.۲۷

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۳۰۰۰ تن، مقدار معامله: ۳۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۶۳۶۴۸۰ ریال (٪۲+)،بالاترین قیمت: ۶۳۶۴۸۰ ریال، قیمت پایانی موزون: ۶۳۶۴۸۰ ریال،ارزش معامله: ۱۹۰۹۴۴۰ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۶.۲۷

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۷۹۸۳ تن، مقدار معامله: ۷۹۸۳ تن، قیمت پایه: ۴۹۱۲۱ و ۴۷۸۵۰ ریال، بالاترین قیمت: ۴۹۱۲۱ و ۴۷۸۵۰ ریال، قیمت پایانی موزون: ۴۹۱۲۱ و ۴۷۸۵۰ ریال
ارزش معامله: ۳۸۶۰۲۷ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۸.۳۰

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۵۹۸۴۰ تن،مقدار معامله: ۵۰۰۵۰ تن، قیمت پایه: ۳۹۹۹۲ ریال (٪۱-)، بالاترین قیمت: ۴۹۴۵۹ ریال، قیمت پایانی موزون: ۴۸۴۹۴ ریال، ارزش معامله: ۲۴۲۷۱۴۵ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۸.۳۰

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۲۱۴۲۸ تن، مقدار معامله: ۳۳۰۰ تن، قیمت پایه: ۳۵۲۸۱ ریال (٪۱-)، بالاترین قیمت: ۳۹۵۸۵ ریال، قیمت پایانی موزون: ۳۹۴۴۹ ریال، ارزش معامله: ۱۳۰۱۸۳ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۸.۲۰

سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۸۶۰۴۲ تن، مقدار معامله: ۱۵۹۹۴ تن،قیمت پایه: ۳۵۲۸۱ ریال (٪۱-)،بالاترین قیمت: ۴۳۴۰۱ ریال،قیمت پایانی موزون: ۴۱۴۶۶ ریال،ارزش معامله: ۶۶۳۲۱۶ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۸.۲۰ و ۹۸.۸.۲۵

سبد میلگرد ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۰۲۷۴ تن، مقدار معامله: ۳۳۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۵۲۸۱ ریال (٪۱-)، بالاترین قیمت: ۳۷۰۱۵ ریال، قیمت پایانی موزون: ۳۶۹۰۴ ریال،ارزش معامله: ۱۲۱۷۸۴ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۸.۲۵

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۹۶۰۰۰ تن، مقدار معامله: ۳۰۰۰۰ تن، قیمت پایه: ۳۱۰۷۷ ریال (٪۱-)،بالاترین قیمت: ۳۴۹۲۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۴۷۹۷ ریال،ارزش معامله: ۱۰۴۳۹۱۸ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۷.۲۳

شمش فولاد کاوه جنوب کیش

مقدار تقاضا: ۲۸۰۰۰ تن، مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن، قیمت پایه: ۳۱۰۷۷ ریال (٪۲-)، بالاترین قیمت: ۳۳۲۹۹ ریال، قیمت پایانی موزون: ۳۲۹۶۱ ریال، ارزش معامله: ۳۲۹۶۰۵ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۷.۲

شمش معدنی و صنعتی چادرملو

مقدار تقاضا: ۳۱۰۰۰ تن، مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن، قیمت پایه: ۳۱۰۷۷ ریال (٪۱-)، بالاترین قیمت: ۳۳۷۵۹ ریال، قیمت پایانی موزون: ۳۳۷۳۰ ریال،ارزش معامله: ۳۳۷۳۰۰ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۷.۲۲

سبد میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۲۶۴۶۶ تن، مقدار معامله: ۶۶۰۰ تن، قیمت پایه: ۳۵۸۱۹ ریال (٪۱-)، بالاترین قیمت: ۳۶۸۶۹ ریال، قیمت پایانی موزون: ۳۶۵۹۳ ریالفارزش معامله: ۲۴۱۵۱۶ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۶.۲۷ و ۹۸.۷.۱

مس مفتول ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۴۰ تن، مقدار معامله: ۴۰ تن، قیمت پایه: ۶۵۸۴۳۸ ریال (٪۱+)، بالاترین قیمت: ۶۵۸۴۳۸ ریال، قیمت پایانی موزون: ۶۵۸۴۳۸ ریال،ارزش معامله: ۲۶۳۳۷ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۶.۳۰