سی و نهمین شماره نشریه بورس امروز با عنوان:" گذر معدن بر بازار تامین مالی".