کارگزاری های نهادی و بانکی به عنوان واسطه بین بازار سرمایه و بازار پول صرفا از قالب یک کارگزار عادی در بازار خارج شوند

مهدی رباطی مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد:اغلب بانک ها و همچنین بیمه ایران به تاسیس انواع نهادهای مالی مبادرت ورزیده اند که کارگزاری های بورسی نیز بخشی از این پازل را به خود اختصاص داده اند. ولی نقش عمده این کارگزاری ها صرفا به خرید و فروش سهام هلدینگ های سرمایه گذاری بانک ها محدوده شده است و نقش جدی در توسعه بازار سرمایه در کشور ایفا نکرده اند که با توجه به پتانسیل مالی این شرکت ها ظرفیت استفاده نشده قابل توجهی وجود دارد.

وی افزود: کارگزاری های بانکی و نهادی با همکاری نهادهای بالادستی می توانند نقش مهمی در توسعه بازار سرمایه با سرمایه گذاری بر توسعه شعب و بحث آموزش در سطح کشور ایفا کنند و با طراحی الگوهای همکاری مشترک، توسعه بازار سرمایه و به تبع آن رونق تولید از طریق تسهیل مالی در اقتصاد کشور را شاهد باشیم.

مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران پیشنهاد می کند که کارگزاری های نهادی و بانکی به عنوان واسطه بین بازار سرمایه و بازار پول صرفا از قالب یک کارگزار عادی در بازار خارج شوند و با طراحی مدل های مختلف تجاری و کمک به توسعه بازار سرمایه مسئولیت های خود را بیش از پیش ایفا کنند.