پترول باید از مقاومت 2133 و 2833 ریال عبور کند.

به گزارش روند بورس امروز،پترول پس از رسیدن به حمایت خود در ۲۵۲۱ ریال در ۱۵%فیبوناچی و در نزدیکی خط روند میان مدت کف به کف مورد حمایت قرار گرفت و با افزایش قیمت مواجه شد و از ابر تعادلی ایچیموکو ی خود نیز خارج گردید.

اکنون سهم برای رسیدن به هدف ۰۳۳۳ ریال خود در تکاپوست و همچنان در حال نوسان بر روی خط روند یاد شده می باشد. پترول برای رسیدن به این هدف باید از مقاومت ۲۱۳۳ و ۲۸۳۳ ریال نیز عبور کند.