تمامی فرآيندهای سازمانی شركت پتروشيمی بندرامام در ۲۱ روز توسط ارزيابان داخلی شركت مورد ارزيابی قرار گرفت.

به گزارش روند بورس امروز، در راستای ارتقاء سطح كيفی و تعالی سازمانی برنامه خود ارزيابی توانمندی فرآيندهای سازمانی بر اساس مدل تك چی و ‪ PCF ‬( چارچوب دسته بندی فرآيندی) از ۱۸ تيرماه تا ۷ مرداد ماه به مدت ۲۱ روز در مجتمع پتروشيمی بندرامام توسط يك گروه ارزياب ۱۵ نفره از كارشناسان و متخصصان پتروشيمی بندرامام انجام شد.

اين خود ارزيابی با حضور و مشاركت ۱۳۰ نفر از مديران، مسئولين و كارشناسان مختلف شركت در ۱۳ جلسه صورت گرفت.در همين راستا پيش از ۳۰۰ فرآيند سازمانی پتروشيمی بندرامام توسط ارزيابان و كارشناسان با دقت مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفت.

گفتني است مدل ارزيابي تك چي متعلق به شركت تك چي مي باشد كه بعنوان فعال در زمينه اندازه گيري و عارضه يابي پيشرفته سازماني در كشور فعاليت مي كند. اين درحاليست كه بر اساس مطالعه و بررسي هاي صورت گرفته بيش از ۳۰۰ شركت ايراني توسط شركت تك چي و با مدل ارزيابي تك چي بومي و  منطبق با فرهنگ و ساختار شركت هاي ايراني تعريف شده اند.

شايان ذكر است شركت پتروشيمي بندرامام در ارديبهشت ماه سال جاري يك دوره آموزشي ۵ روزه را تحت عنوان تربيت ارزيابان داخلي فرآيندهاي سازماني بر اساس مدل تك چي و ‪PCF‬ برگزار نماييد.