در این پادکست؛به بررسی صندوق های سرمایه گذاری،پرداخته شده است.

بررسی صندوق های سرمایه گذاری،با اجرای سجاد میرزایی کارشناس صندوق های سرمایه گذاری

در این قسمت قصد داریم برای شما سه صندوق پر بازده هفته گذشته را ارائه کنیم . در صندوق های سرمایه گذاری از نوع در سهام سه صندوق برتر با نام های : صندوق های مشترک ارزش کاوان آینده با رشد ۴،۰۹% بازدهی ، صندوق مشترک توسعه ملی با رشد ۲،۰۷% بازدهی ، صندوق سپهر کاریزما با رشد ۲،۰۷% بازدهی از دسته صندوق های سرمایه گذاری در سهام به شمار می آیند که رشد قابل توجهی داشتند .

صندوق های سرماه گذاری مختلط : صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن با رشد تقریبی حدودا ۲ % بازدهی ، صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل با رشد ۱،۰۷ % بازدهی و صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان با رشد تقریبی حدودا ۱ % بازدهی از دسته صندوق های سود آور و پر بازده سرمایه گذاری مختلط به حساب می آید.

نوع دیگری از صندوق های سرمایه گذاری که بیشترین حجم بازده و رشد سود را داشتند می توان به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت می توان به صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت فیروز آسیا ، صندوق بادرآمد ثابت گسترش فردای ایرانیان با رشد تقریبی ۰،۷% از صندوق های با درآمد ثابت بودند که رشد پشم گیری داشتند .