سی و هشتمین شماره نشریه بورس امروز با عنوان:"بررسی مشکلات نظام مالیاتی کشور توسط بورس امروز؛ تقسیر موسع مجریان از قانون مالیات".