مجمع عمومی شرکت‌ها امروز برگزار شد و طی آن شرکت‌ها اقدام به تقسیم سود بین صاحبان سهام خود کردند.

به گزارش روند بورس امروز،فزرین در مجمع ۴۰۰ ریال،سفارس در مجمع ۲۵۰ ریال و غگرجی در مجمع ۴۰۰ ریال تقسیم کردند.