سی و ششمین شماره بورس امروز با عنوان : "پول بورس گران است یا ارزان؟ ".